ABUが近代ベイトリールの始祖なら、日本の左ハンドルベイトの歴史は島野工業。

Bantam 201SG

Bantam MAGCAST 21SG

Bantam BlackMagnum 201

Scorpion 1501

Bantam CURADO 201B38

CALCUTTA 51XT

Scorpion ANTARES5

CALCUTTA TE401

CALCUTTA CONQUEST 51

CURADO 201DPV

もどる